abundant, numerous, various, plentiful, many, a lot of

Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of

Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of

    • Bạn chưa biết cách phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of trong tiếng Anh sao cho chính xác?
    • Việc sử dụng các từ này đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi đều mang hàm nghĩa “nhiều” ?
    • Bạn lúng túng khi gặp câu hỏi tiếng Anh cần bạn lựa chọn từ cho đúng ngữ cảnh?

Bài chia sẻ này dành cho bạn!

phan biet tu vung tieng anh- anh ngu thien an

Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Abundant/əˈbʌndənt/Một lượng lớn, nhiều hơn mức cần thiết

1.1. Many people prefer to go fishing at this beach, where the number of fish is abundant. (Nhiều người thích đi câu cá tại biển này, nơi mà số lượng cá là rất nhiều).

 1.2. After the investigation, we have abundant evidence to prove his guilty.

(Sau cuộc điều tra, chúng tôi có rất nhiều bằng chứng để chứng minh tội lỗi của anh ấy).

Sự khác biệt

Thứ nhất, abundant thường được dùng cho danh từ không đếm được như water, money. Trong câu, abundant có thể đứng sau động từ tobe hoặc thực hiện chức năng bổ nghĩa cho danh từ đằng sau.

Thứ hai, abundant được dùng để diễn tả sự dư thừa, nhiều hơn mức đủ. Với ý nghĩa này, abundant là từ đồng nghĩa của plentiful. Tính từ này nhấn mạnh đến sự “dồi dào” thay vì chỉ chú trọng đến con số lớn như numerous.

abundant, numerous, various, plentiful, many, a lot of

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Numerous/ˈnuːmərəs/Số lượng lớn, rất nhiều.

2.1. Don’t worry! As far as I am concerned, numerous studies have shown this to be true.

(Đừng lo! Theo như tôi biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra điều này là đúng).

             

2.2. There must be numerous occasions for him to express his love to Jane.

(Chắc hẳn có nhiều dịp để anh ấy bày tỏ tình yêu của mình với Jane).

 Sự khác biệt

Thứ nhất, numerous thường được dùng với danh từ đếm được số nhiều. Đây là điểm khác biệt dễ thấy giữa numerous và abundant. Trong câu, numerous có thể đứng sau động từ tobe hoặc thực hiện chức năng bổ nghĩa cho danh từ đằng sau.

Thứ hai, numerous diễn tả một số lượng rất nhiều mà không thể nào đưa ra con số cụ thể (số lượng không hạn định). Với ý nghĩa này, numerous là từ đồng nghĩa của many. Theo đó, numerous chú trọng nhiều đến độ lớn về con số trong khi abundant chú trọng đến ý nghĩa “dồi dào” hơn mức đầy đủ.

Ex: We have discussed this point among ourselves numerous times over the past months.

Xét ví dụ trên, số lần trao đổi về vấn đề giữa các thành viên trong vài tháng vừa qua là rất nhiều lần và không thể nào xác định chính xác bao nhiêu lần.

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Various/ˈveəriəs/Có nhiều khác biệt, tính năng đa dạng và khác biệt.This camera comes in various features and colors. (Máy ảnh này có nhiều tính năng và màu sắc đa dạng, khác nhau).

 Sự khác biệt

Thứ nhất, tính từ various được dùng với nghĩa nhiều và có thêm tính đa dạng, khác biệt nhau. Với ý nghĩa này, various khác biệt hoàn toàn với abundant (chú trọng số lượng), numerous (chú trọng tính dư thừa, dồi dào). Various chú trọng đến tính đa dạng và khác biệt bên cạnh số lượng.

Thứ hai, various thường đi cùng với các danh từ như reason, shape, size, feature,…. để diễn tả sự đa dạng, nhiều loại.

Ex: She took the job for various reasons.

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Plentiful/ˈplentɪfl/Có sẵn hay tồn tại một lượng lớn.In these days, jobs have been plentiful, so you can find easily a suitable job. (Trong những ngày này, công việc thì rất nhiều, vì vậy bạn có thể dễ dàng tìm thấy một công việc phù hợp).

Sự khác biệt

Thứ nhất, plentiful không có nhiều sự khác biệt với abundant, cả hai từ đều mang nghĩa rất nhiều. Do đó, chúng là từ đồng nghĩa của nhau. Tuy nhiên, plentiful có thể được dùng cho cả danh từ không đếm được và danh từ đếm được.

Thứ hai, vì là từ đồng nghĩa với abundant, do đó plentiful cũng mang những điểm khác biệt của abundant so với các từ khác. (Xem lại mục 1).

Ngoài ra, chúng ta lưu ý plentiful có thể được viết là “plenteous”.

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Many/ˈmeni/Một lượng lớn hoặc nhiều điều gì đó.

We don’t have many copies left.

(Chúng ta không còn nhiều bản sao chép).

Sự khác biệt

Thứ nhất, many được sử dụng với danh từ đếm được số nhiều, mang nghĩa “a large number of”. Với đặc điểm này, many khác biệt với abundant (thường đi với danh từ không đếm được). Đồng thời, với ý nghĩa đơn giản là “nhiều”, many đồng nghĩa với từ numerous và khác biệt với various.

Example:    You can’t have one each. We haven’t got many. (dùng với động từ)

There are too many mistakes in this essay. (dùng với danh từ số nhiều)

Thứ hai, many thường đươc dùng trong câu hỏi về số lượng và dùng cặp với “as’, “so” và “too”.

Ex: How many children do you have?

Don’t take so many.

Thứ ba, many mang nghĩa trang trọng (formal). Many thường được dùng trong câu hỏi hoặc câu mang nghĩa tiêu cực để nhấn mạnh về ý nghĩa “nhiều”. Trong văn viết, many được ưu tiên sử dụng hơn các từ mang nghĩa “nhiều” khác.

Thứ tư, không như các từ khác (abundant, numerous, various, plentiful), many không phải là một tính từ mà là một đại từ.

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
A lot of/ Lots of / Plenty of/lɒt/Một số lượng lớn người hay vật nào đó.

1. I saw a lot of her last summer.

(Tôi gặp cô ấy rất thường xuyên vào mùa hè năm ngoái.)

2. Lots of people are coming to the meeting.

(Rất nhiều người đang đi đến cuộc họp)

Sự khác biệt

Thứ nhất, không có sự khác nhau nhiều giữa a lot oflots of, plenty of. Cả ba đều mang nghĩa nhiều, thường đứng trước danh từ không đếm được, danh từ số nhiều và trước đại từ. Với ý nghĩa này, a lot oflots of hay plenty of đồng nghĩa với many. Tuy nhiên, khác với các cụm từ này, many chỉ đi với danh từ đếm được số nhiều.

Ex: A lot of people live in this city.

Lots of time is needed to learn a new language.

Thứ hai, khác với manya lotlots hay plenty chỉ đi với giới từ “of” còn many thì không có. Đặc biệt, a lot of hay lots of không dùng để ám chỉ nghĩa nhiều về thời gian hay khoảng cách.

Thứ ba, cả a lot oflots of, plenty of đều mang nghĩa không trang trọng. Do đó trong văn viết, many được ưu tiên sử dụng.

AbundantNumerousVariousPlentiful

+ Danh từ không đếm được.

+ Nhấn mạnh sự dồi dào, sự tràn đầy.

+ Danh từ đếm được số nhiều.

+ Không thể xác định số lượng cụ thể.

Nhiều và có sự đa dạng, khác nhau.

+ Đồng nghĩa với abundant.

+ Danh từ đếm được và không đếm được

 

ManyA lot of/ Lots of / Plenty of

+ Danh từ đếm được số nhiều

+ Xuất hiện nhiều trong câu hỏi hay câu mang nghĩa tiêu cực.

+ Mang tính trang trọng, ưu tiên dùng trong văn viết.

+ Danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được.

+ Không dùng để nói về thời gian, khoảng cách.

+ Không mang tính trang trọng, không ưu tiên dùng trong văn viết.

Xem nhanh lịch học

Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of

Hy vọng với bài chia sẻ ngắn bên trên, các bạn đã phân biệt được abundant, numerous, various, plentiful, many, a lot of chính xác trong tiếng Anh.

Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ tiếp theo từ Anh ngữ Thiên Ân!

Link từ điển Oxford dùng cho việc tra cứu: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

(Nguồn: Anh ngữ Thiên Ân – Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of – Vui lòng trích dẫn nguồn khi copy bài viết sang website khác) 

Bài Viết Khác

Rằm Tháng Giêng 15/1 Âm Lịch – Những Điều Cần Biết Về Ngày Này

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

Tết Nguyên Đán – Những Điều Cần Biết Về Lễ Hội Này

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

Quốc Tế Giáo Dục 24/1 – Những Điều Cần Biết Về Ngày Này

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

Appraise, Apprise, Apprize Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Appraise, Apprise và Apprize Cả ba từ appraise, apprise, apprize đều là động…

Ashamed, Humiliate, Embarrassed Có Gì Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Ashamed, Humiliate, Embarrassed Ba từ vựng ashamed, humiliate, embarrassed đều có nét nghĩa…

Truyền Thống Học Sinh, Sinh Viên Việt Nam 9/1 – Những Điều Cần Biết Về Ngày Này

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin theo mẫu dưới đây,
Anh Ngữ Thiên Ân sẽ liên lạc với bạn trong 1 – 2 ngày làm việc. Hoặc gọi ngay cho Trung tâm theo số điện thoại bên dưới.

Tất Cả Khoá Học

Cảm Nhận Của Học Viên