⏰Nói giờ hơn (<30′): số phút + “past” + số giờ

6h15: fifteen past six hoặc a quarter past six

(15′ = a quarter)

8h25: twenty-five past eight

⏰Nói giờ kém (>30′): số phút kém + “to” + số giờ

6h35: twenty-five to seven

10h45: fifteen to eleven hoặc a quarter to eleven

9h51: nine to ten

⏰Cách nói chung: số giờ + số phút + số giây

12h15: twelve fifteen (hoặc a quarter past twelve)

4h20: four twenty

15h45: fifteen forty-five (hoặc a quarter to sixteen)

18h30: half past eighteen (hoặc thirty past eighteen)

✅ Lưu ý:

Chỉ dùng o’clock cho giờ đúng (6:00, 12:00,…)

Đối với 12:00, có thể là midday, noon, midnight tùy thời điểm

Dùng thêm a.m. (sáng) và p.m. (chiều) cho hệ giờ 12

(Nguồn: Anh ngữ Thiên Ân – Cách nói giờ trong Tiếng Anh

Vui lòng trích dẫn nguồn khi copy bài viết sang website khác)

Trả lời