abundant, numerous, various, plentiful, many, a lot of

Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of

Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of Bạn chưa biết cách phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of trong tiếng Anh sao cho chính xác? Việc sử dụng các từ này đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi đều mang hàm nghĩa “nhiều” ? Bạn …

Phân biệt Abundant, Numerous, Various, Plentiful, Many, A lot of Read More »