also, too, as well, either - anh ngu thien an

Also, Too , As well, Either Có Khác Nhau Trong Tiếng Anh?

Phân biệt Also, Too , As well và Either Cả 4 từ also, too, as well, either đều chỉ sự thêm vào và đều mang nét nghĩa là “cũng, nữa”. Tuy nhiên, ở cách sử dụng thì giữa các từ đều có sự khác biệt nên có nhiều bạn vẫn chưa biết sử dụng như …

Also, Too , As well, Either Có Khác Nhau Trong Tiếng Anh? Read More »