phan biet since, ago, before, early, in advance, beforehand - anh ngu thien an

Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand

Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand

    • Bạn chưa biết cách phân biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand trong tiếng Anh sao cho chính xác?
    • Việc sử dụng các từ này giờ đôi khi gây khó khăn cho bạn khi nói hay viết bởi đều mang nét nghĩa “trước”?
    • Bạn lúng túng khi gặp câu hỏi trong đề thi TOEIC cần bạn lựa chọn từ phù hợp?

Bài chia sẻ này dành cho bạn!

phan biet tu vung tieng anh- anh ngu thien an

Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Since (conj., prep., adv)/sɪns/

Kể từ khi. Được hiểu:

Khoảng thời gian được tính từ một thời điểm ở quá khứ tới một thời điểm sau đó trong quá khứ hoặc đến bây giờ.

1. I have been studying English since 2010. (Tôi đã học tiếng Anh từ năm 2010). –> Có nghĩa rằng tới bây giờ tôi vẫn còn đang học.

2. Since the opening ceremony, she had just spoken to him once. (Kể từ buổi lễ khai giảng, cô ấy chỉ nói chuyện với anh ta một lần thôi).

Sự khác biệt

1) Thứ nhất, since nghĩa là kể từ khi (đi với một mốc thời gian ở trong quá khứ, không dùng với khoảng thời gian). Với nghĩa này, since được tính từ một thời điểm (mốc thời gian) trong quá khứ và kéo dài tiếp tục cho đến sau đó hoặc bây giờ. Đây là điểm khác biệt quan trọng giữa since với ago, before, early, in advance, beforehand.

2) Thứ hai, since thường được dùng trong thì hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn hoặc quá khứ hoàn thành. Vì vậy, khi học thì, ta thấy since khác biệt ngay với ago (thường dùng trong thì quá khứ đơn).

3) Thứ ba, since còn có một chức năng như một liên từ. Trong trường hợp này, since đồng nghĩa với because, as.

Ex: Since you had gotten up late, he cancelled this meeting. (Bởi vì bạn thức dậy muộn, anh ấy đã hủy cuộc họp này).

phân biệt since, ago, before, early, in advance, beforehand
 She has not eaten anything since this morning.

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Ago (adv)/əˈɡəʊ/

Trước – Được hiểu là:

Khoảng thời gian mà một hành động đã xảy ra cách hiện tại bao lâu. Thường dùng trong thì quá khứ đơn.

I returned home from the business trip two days ago.

(Tôi trở về nhà từ chuyến công tác 2 ngày trước). à Hành động “trở về” đã xảy ra trong quá khứ và đã chấm dứt 2 ngày trước so với hiện tại).

Sự khác biệt

1) Thứ nhất, ago dùng để diễn ra một sự việc đã xảy ra và kết thúc cách thời điểm hiện tại một thời gian rõ rệt. VD: one minute ago (1 phút trước), two months ago (2 tháng trước), few years ago (vài năm trước). Do đó, trước ago là một khoảng thời gian. Nghĩa này phân biệt ago với since (kể từ khi) ở mục trên.

2) Thứ hai, ago thường được dùng với thì quá khứ đơn.

phân biệt since, ago, before, early, in advance, beforehand
 World War II finished over 70 years ago
Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ

Before

(prep., conj., adv)

 /bɪˈfɔː(r)/

1. Trước đó. Được hiểu là trước một thời gian trong:

1.1. Quá khứ (dùng như là một trạng từ).
1.2. Tương lai (dùng như là một liên từ).

2. Cho đến khi. Được  dùng như một liên từ.

1. When I arrived, the plane had taken off an hour before (= a previous hour). (Khi tôi đến nơi, máy bay đã cất cánh 1 giờ trước).

 2. She will have left before I come back home. (Cô ấy sẽ rời đi cho đến khi tôi trở về nhà).

Sự khác biệt

1) Thứ nhất, sincebefore và ago đều có biểu thị thời gian gắn với quá khứ. Tuy nhiên, since chỉ dùng với một thời điểm. Trong khi đó, ago diễn tả một hành động đã xảy ra cách thời điểm hiện tại một thời gian rõ ràng, trước ago luôn phải có một khoảng thời gian cụ thể.

Còn before là “trước” thời gian ở quá khứ hoặc tương lai nên nó thường được sử dụng trong các thì hoàn thành.

Chúng ta có thể thấy được điều này trong 2 câu ví dụ trong bảng trên.

2) Thứ hai, since + thời điểm; khoảng thời gian + ago, còn riêng before có thể được dùng với cả khoảng thời gian và thời điểm. Vì vậy before có thể đứng đầu câu, giữa câu hoặc cuối câu (before + mệnh đề, khoảng thời gian +before, mệnh đề + before).

Ex: I always think really carefully before I make any decisions,

(Trước khi đưa ra bất kì quyết định nào, tôi luôn suy nghĩ rất cẩn thận).

3) Khác biệt với ago, early, in advance hay beforehand thì before còn được dùng như một giới từ. Với chức năng này, before mang nghĩa “trước” một ai đó, điều gì đó về thứ tự, không gian,…

Ex: Go ahead and pick piece of paper before Mr. John. (Hãy tiến lên phía trước và lấy mẩu giấy trước mặt ông John).

phân biệt since, ago, before, early, in advance, beforehand
 You have to consider everything carefully before making the final decision.
Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ

Early

(adj; adv)

/ˈɜːli/

Trước / Sớm – Được hiểu là:

1. Xảy ra trước một thời điểm thông thường, được lên kế hoạch trước, được mong đợi.

2. Nói về sự khởi đầu hoặc gần thời điểm bắt đầu của một giai đoạn, ngày mới, công việc, cuộc đời,…

1. The job interview starts at 7 a.m., but he arrives 15 minutes early for preparation.

(Buổi phỏng vấn xin việc bắt đầu lúc 7 giờ sáng, nhưng anh ấy đến trước 15 phút để chuẩn bị).

2. I usually see him work out in the early morning.

(Tôi thường thấy anh ấy tập thể dục vào sang sớm).

Sự khác biệt

1) Thứ nhất, early có nghĩa là “trước” hoặc “sớm”, diễn tả một sự việc xảy ra trước một thời điểm được định trước, được mong đợiBefore và ago cũng có nghĩa là “trước” nhưng chỉ đơn thuần là trước một thời gian được nhắc đến, có thể không có kế hoạch hay sự chờ đợi. Đây là điểm khác biệt giữa early với since, ago.

2) Thứ hai, early còn chỉ sự bắt đầu của một giai đoạn, một công việc, một cuộc đời của con người (early in the morning/ in the week…). Điểm này khác biệt với since, ago, before, in advance, beforehand.

3) Thứ ba, early là một tính từ và cũng là một trạng từ. Trong số các từ được phân biệt trong bài này, không có từ nào là tính từ như early.

phân biệt since, ago, before, early, in advance, beforehand
 Promotions are usually valid in the early year
Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
In advance (IDM)/ɪn ədˈvɑːns/

Trước / sớm hơn một thời gian được mong đợi, trước khi một việc gì đó xảy ra.

Người nói có thể biết được thời gian bắt đầu và kết thúc của sự việc nên muốn làm gì đó trước để giành quyền ưu tiên.

1. To have a priority seat in Son Tung MTP’s live show, you have to book tickets in advance.

(Để có đuợc một chỗ ngồi ưu tiên trong buổi live show của Sơn Tùng MTP, bạn phải đặt vé trước)

2. The report is due 2 weeks in advance.

(Bản báo cáo đến hạn sớm hơn 2 ngày).

Sự khác biệt

1) Thứ nhất, in advance và early giống nhau ở chỗ: đều mang nghĩa là “trước” hoặc “sớm”; dùng với sự việc đã được định sẵn, được mong chờ; . Tuy nhiên, in advance thường dùng trong tình huống mà người nói biết thời gian bắt đầu và kết thúc của sự việc và muốn giành được sự ưu tiên, tránh việc trễ hạn (đặt vé, đặt phòng…).

Sự việc này diễn ra trong một thời gian ngắn. Còn trong câu dùng early, sự việc này diễn ra trong thời gian keó dài hơn, người nói có thể không nắm được thời gian bắt đầu và kết thúc cũng như không có ý định giành quyền lợi gì.

2) Thứ hai, in advance thường đứng ở cuối câu. Nếu trong câu có thời gian thì in advance đứng sau nó. Ví dụ “one day in advance”, chứ không phải “in advance one day”. In advance không có mệnh đề theo sau.

3) Thứ ba, có thể dùng in advance of mang ý nghĩa tương tự như in advance, theo sau nó là một danh từ hoặc V_ing, không phải mệnh đề

Ex.: It is the best time to contact Jim in advance of his vacation. (Đây là thời gian tốt nhất để liên hệ Jim trước kỳ nghỉ mát của anh ta).

 4) Thứ tư, điểm khác biệt rõ nhất ở chỗ in advance là một thành ngữ (idiom). Trong số các từ còn lại, không có trường hợp tương tự như vậy.

Từ vựngPhiên âmNghĩaVí dụ
Beforehand (adv)/bɪˈfɔːhænd/

Trước / sớm

(tương tự như early hay in advance)

I have to go to the bank, but I think that I should go to the post office beforehand.

(Tôi phải đi đến ngân hàng, nhưng tôi nghĩ tôi nên tới bưu điện trước).

Sự khác biệt:

1) Thứ nhất, beforehand tương tự in advance hay early khi đều có ý nghĩa giống nhau, đó là làm một việc gì đó “trước” hoặc “sớm”. Tuy nhiên beforehand là một trạng từ, early là tính từ và trạng từ trong khi in advance là một thành ngữ. Do đó, ý nghĩa này cũng tương tự, giúp phân biệt beforehand với since, ago, before.

2) Thứ hai, beforehand thường đứng ở cuối câu, trước beforehand có thể có thời gian. VD: (one week beforehand), giống one week in advance.

Ex: The employer should have informed his employees of the change of the plan at least 2 hours beforehand. (Ông chủ đáng lẽ phải thông báo cho nhân viên về sự thay đổi kế hoạch ít nhất 2 tiếng trước).

TỪ VỰNGTỪ LOẠIKHÁC BIỆT
 Since(conj., prep., adv)

+ Mang nghĩa “kể từ khi”, từ quá khứ đến hiện tại. Since + thời điểm.

+ Thì hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành.

+ Liên từ, = because, as.

+ Since còn là một giới từ.

Ago(adv)

+ Mang nghĩa “cách đây”, từ hiện tại về lại thời điểm bắt đầu. Khoảng thời gian + ago.

+ Thì quá khứ đơn

Before(conj., prep., adv)

+ Mang nghĩa “trước” thời gian ở quá khứ hay tương lai.

+ Before + khoảng thời gian / thời điểm.

+ Before còn là một giới từ.

Early(adj; adv)

+ Mang nghĩa “trước” một thời gian, kế hoạch, dự định. Còn mang nghĩa bắt đầu một thời điểm nào đó.

+ Là một tính từ, trạng từ.

In advance(IDM)

+ Tương tự như early.

+ Là một thành ngữ (IDM).

Beforehand(adv)+ Tương tự như early, in advance.

 


Đến đây, các bạn đã phân biệt được các từ vựng gần nghĩa và dễ gây nhầm lẫn này chưa?

Xem nhanh lịch học

Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand

Hy vọng với bài chia sẻ ngắn bên trên, các bạn đã biết cách phân biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand chính xác trong tiếng Anh.

Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài chia sẻ tiếp theo từ Anh ngữ Thiên Ân!

Link từ điển Oxford dùng cho việc tra cứu: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

(Nguồn: Anh ngữ Thiên Ân – Phân Biệt Since, Ago, Before, Early, In Advance, Beforehand – Vui lòng trích dẫn nguồn khi copy bài viết sang website khác) 

Bài Viết Khác

Ngày Của Cha – 10 Món Quà Tặng Cha Đầy Ý Nghĩa

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

Quốc Tế Chống Lao Động Trẻ Em 12/6 – Những Điều Cần Biết

Cấu trúc đề thi IELTS (Academic & General) Cấu trúc đề thi VSTEP (B1-B2-C1) Cấu…

10 Địa Điểm Du Lịch Malaysia Nổi Tiếng

10 ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH MALAYSIA NỔI TIẾNG Malaysia là một trong những đất nước…

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Vui lòng điền đầy đủ các thông tin theo mẫu dưới đây,
Anh Ngữ Thiên Ân sẽ liên lạc với bạn trong 1 – 2 ngày làm việc. Hoặc gọi ngay cho Trung tâm theo số điện thoại bên dưới.

Tất Cả Khoá Học

Cảm Nhận Của Học Viên