096 190 1134 - 096 325 5571 | Thứ Hai – Thứ Bảy

lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LUYỆN THI VNU-EPT

 • 14h 2-4-6 ngày 11.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 15.03.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 16.03.19 HẾT CHỖ
 • 19h30 2-4-6 ngày 18.03.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 20.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 20.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7 ngày 23.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 25.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 29.03.19
 • 17h45 3-5-7 ngày 30.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 2-4-6 ngày 01.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h45 3-5-7 ngày 02.04.19
 • 09h30 3-5-7 ngày 04.04.19
 • 09h30 2-4-6 ngày 05.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 09.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7 ngày 16.04.19
 • 15h30 2-4-6 ngày 17.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 22.04.19
 • 17h45 2-4-6 ngày 24.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7 ngày 25.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 26.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 05.03.19 (Lớp 1 tháng) HẾT CHỖ
 • 09h30 3-5-7 ngày 07.03.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 11.03.19 HẾT CHỖ 
 • 19h30 2-4-6 ngày 11.03.19 (Lớp 1 tháng) HẾT CHỖ
 • 09h30 3-5-7 ngày 19.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7 ngày 19.03.19
 • 09h30 2-4-6 ngày 20.03.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 20.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 3-5-7 ngày 21.03.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 21.03.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 22.03.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 22.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 08h 3-5-7 ngày 26.03.19
 • 15h30 2-4-6 ngày 27.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 3-5-7 ngày 28.03.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 28.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 08h 2-4-6 ngày 29.03.19
 • 15h30 2-4-6 ngày 29.03.19
 • 15h30 2-4-6 ngày 03.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 2-4-6 ngày 03.04.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 10.04.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 10.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 23-5-7 ngày 16.04.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 20.02.19 (Lớp 1 tháng) HẾT CHỖ
 • 17h30 2-4-6 ngày 25.02.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 25.02.19 HẾT CHỖ
 • 19h30 3-5-7 ngày 16.03.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 27.03.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 05.04.19 (Lớp 1 tháng)

TOEIC SPEAKING & WRITING

 • 19h30 3-5-7 ngày 19.02.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 02.03.19 HẾT CHỖ
 • 17h30 3-5-7 ngày 21.03.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 25.03.19
 • 15h30 2-4-6 ngày 27.03.19
 • 15h30 3-5-7 ngày 28.03.19

TOEIC LISTENING & READING

 • 19h30 3-5-7 ngày 23.02.19
 • 08h 2-4-6 ngày 08.03.19
 • 15h30 3-5-7 ngày 12.03.19
 • 14h 2-4-6 ngày 18.03.19
 • 15h30 3-5-7 ngày 14.03.19
 • 15h30 2-4-6 ngày 15.03.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 20.03.19
 • 09h30 3-5-7 ngày 21.03.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 28.03.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 02.04.19
 • 09h30 2-4-6 ngày 08.04.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 25.04.19
 • 09h30 2-4-6 ngày 04.03.19
 • 17h30 3-5-7 ngày 07.03.19
 • 08h 3-5-7 ngày 09.03.19
 • 14h 3-5-7 ngày 12.03.19

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 • 14h 2-4-6 ngày 20.03.19
 • 14h 3-5-7 ngày 28.03.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 27.02.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 28.02.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 11.03.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 12.03.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 05.03.19
 • 18h 2-4-6 ngày 27.03.19

Các khóa học

Close Menu
096 190 1134
096 190 1134
Đăng Ký Học
close slider

Khóa Học Bạn Muốn Đăng Ký Nhưng Không Có Lịch Khai Giảng Phù Hợp