096 190 1134 - 096 325 5571 | Thứ Hai – Thứ Bảy

lịch khai giảng tại anh Ngữ thiên ân

LUYỆN THI VNU-EPT

 • 09h30 2-4-6 ngày 28.08.19
 • 18h 2-4-6 ngày 28.08.19
 • 18h 3-5-7 ngày 03.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 11.09.19
 • 09h30 3-5-7 ngày 05.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 05.09.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 09.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 3-5-7 ngày 10.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 15h30 2-4-6 ngày 16.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 16.09.19
 • 18h 2-4-6 ngày 18.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 19.09.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 19.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 23.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 2-4-6 ngày 27.09.19
 • 18h 357 ngày 05.10.19
 • 18h 2-4-6 ngày 09.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 09.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 3-5-7 ngày 15.10.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 2-4-6 14.08.19
 • 19h15 2-4-6 ngày 28.08.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 2-4-6 ngày 03.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 3-5-7 ngày 05.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h 3-5-7 ngày 10.09.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 13.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 19h30 2-4-6 ngày 18.09.19
   
 • 09h30 2-4-6 ngày 14.08.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 26.08.19 (Lớp 1 tháng)
 • 09h30 3-5-7 ngày 20.08.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 22.08.19 (Lớp 1 tháng)
 • 17h30 2-4-6 ngày 09.09.19 (Lớp 1 tháng)
 • 18h 3-5-7 ngày 19.09.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 30.09.19 (Lớp 1 tháng)

LUYỆN THI IELTS 4 CẤP ĐỘ

Lớp Pre IELTS (Band 4.0)

 • 09h30 2-4-6 ngày 06.09.19
 • 18h 3-5-7 ngày 19.09.19 
 • 09h 3-5-7 ngày 08.10.19 

Lớp IELTS 1 (Band 4.0 – 5.5)

 • 19h30 3-5-7 ngày 15.08.19 (Còn 05 chỗ)

Lớp IELTS 2 (Band 5.5 – 7.0)

 • 19h30 3-5-7 ngày 16.11.19

 

Lớp Pre IELTS (Band 4.0)

 • 19h30 2-4-6 ngày 11.09.19
 • 19h15 3-5-7 ngày 25.09.19

Lớp IELTS 1 (Band 4.0 – 5.5)

 • 19h15 3-5-7 ngày 24.08.19

Lớp Pre IELTS (Band 4.0)

 • 17h30 2-4-6 ngày 19.08.19 (Còn 05 chỗ)
 • 19h30 2-4-6 ngày 14.10.19 
 • 09h30 2-4-6 ngày 18.09.19

Lớp IELTS 1 (Band 4.0 – 5.5)

 • 17h30 2-4-6 ngày 18.11.19

TOEIC SPEAKING & WRITING

 • 19h30 3-5-7 ngày 10.08.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 17.09.19
 • Đang cập nhật
 • Đang cập nhật

TOEIC LISTENING & READING FORMAT MỚI

 • 19h30 2-4-6 ngày 12.08.19
 • 19h30 2-4-6 ngày 07.10.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 04.11.19
 • Đang cập nhật
 • 17h30 2-4-6 ngày 22.07.19
 • 17h30 2-4-6 ngày 04.09.19

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

 • Đang cập nhật
 • 19h30 2-4-6 ngày 19.04.19
 • 19h30 3-5-7 ngày 20.04.19
 • Đang cập nhật

Các khóa học

Close Menu
096 190 1134
096 550 2501
Đăng Ký Học
close slider

Khóa Học Bạn Muốn Đăng Ký Nhưng Không Có Lịch Khai Giảng Phù Hợp